¡Oferta!

PACK Educació Ecosocial 4º ESO

96,00 IVA inc.
  • Tres situacions  d’aprenentatge (4º ESO): «De la modernitat a la Globalització» (Historia), «Software lliure» (Atenció educativa, tecnología i valors i «L’evolució» (Biologia)
  • Dos materiales curriculares ecosociales: «El Mundo Actual» + «La Modernidad» (en castellano)

També disponible en castellà.


Fitxa tècnica L’evolució

  • Durada: 4 setmanes aproximadament.
  • Detonantl: dues amigues estan desdejunant i apareix una abella. Les diferents reaccions de les dues enfront de l’insecte són el fil que trena tota la situació d’aprenentatge i les introdueix en l’estudi de l’evolució.
  • El projecte final consisteix en realitzar accions de defensa de la biodiversitat i de projectar, des de la perspectiva de tot l’estudiat sobre com funciona l’evolució, què succeirà amb les espècies d’abelles a partir d’aquest context de pèrdua de biodiversitat.

CE 4: Utilitzar el raonament i el pensament computacional, analitzant críticament les respostes i solucions i reformulant el procediment, si fos necessari, per a resoldre problemes o donar explicació a processos de la vida quotidiana relacionats amb la biologia i la geologia.

CE5: Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències biològiques i de la Terra, per a promoure i adoptar hàbits que evitin o minimitzin els impactes mediambientals negatius, siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.

CE2: Identificar, localitzar i seleccionar informació, contrastant la seva veracitat, organitzant-la i avaluant-la críticament, per a resoldre preguntes relacionades amb les ciències biològiques i geològiques.

Interioritzar la ecodepèndencia humana. Ser conscients que formem part de l’entramat de la vida.

Venerar la biosfera. Valorar la importància de la biodiversitat i dels ecosistemes. Tenir una visió crítica de la idea que la naturalesa existeix per a ser controlada i explotada pels éssers humans. Transcendir de l’antropocentrisme al ecocentrisme.

Conèixer quines són les bases del funcionament de la vida en la Terra: tancament de cicles, ús de l’energia solar, augment de la diversitat i màxima cooperació.

Reconèixer les taxes actuals d’extinció d’espècies i la degradació d’ecosistemes com un problema urgent a posar fre i saber com fer-lo.

Conèixer els elements bàsics de les teories evolutives de Lamarck, Darwin i Margulis.

Valorar les aportacions de dones a la ciència.

Valorar les influències bidireccionals entre la ciència i la societat.

Valorar les implicacions per a l’evolució d’analitzar-la des del conjunt dels ecosistemes i no des de les espècies.

Valorar les implicacions per a la societat d’analitzar el conjunt dels ecosistemes com si funcionessin com un tot.

Conèixer el neodarwinisme.

Conèixer el paper de la coevolució, el mutualisme i la simbiosi en l’evolució

Valorar el mutualisme i la simbiosi com a elements determinants de l’evolució.

Valorar la importància de la biodiversitat.

Concebre a l’ésser humà com ecodependient.

Identificar els elements que estan produint una pèrdua de biodiversitat.

Conèixer diferents estratègies de preservació de la biodiversitat.

Valorar la idoneïtat de diferents estratègies contra la pèrdua de biodiversitat.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Fitxa tècnica «Software lliure»

  • Durada: 4 setmanes aproximadament.
  • Detonant i projecte final: el detonant introdueix qüestions centrals com què és la tecnologia, si és neutral o quins impactes genera, per a, a continuació aterrar en el software lliure. Tota la situació d’aprenentatge consistirà a analitzar elements bàsics com la llibertat, la democràcia o la sostenibilitat des del prisma del software. El projecte final proposa elaborar una campanya de promoció del software lliure amb tot l’après.

CE2. Actuar i interactuar d’acord amb normes i valors cívics i ètics, a partir del reconeixement fundat de la seva importància per a regular la vida comunitària i la seva aplicació efectiva i justificada en diferents contextos, per a promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i compromesa amb el bé comú

CE3. Entendre la naturalesa interconnectada i inter i ecodependient de les activitats humanes, mitjançant la identificació i anàlisi de problemes ecosocials de rellevància, per a promoure hàbits i actituds èticament compromesos amb l’assoliment de formes de vida sostenibles.

CE2. Aplicar de forma apropiada i segura diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, utilitzant procediments i recursos tecnològics i analitzant el cicle de vida de productes, per a fabricar solucions tecnològiques accesibles i sostenibles que donin resposta a necessitats plantejades.

CE6. Analitzar processos tecnològics, tenint-ne en compte l’impacte en la societat i l’entorn i aplicant-hi criteris de sostenibilitat i accessibilitat, per a fer un ús ètic i ecosocialment responsable de la tecnologia.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Conèixer satisfactors sostenibles, resilients i justos enfocats cap a la cura de la naturalesa, els éssers vius i de totes les persones. Valorar models col·lectius i cooperatius. Valorar la necessitat de promoure una cultura de suficiència i repartiment, de viure bé amb poc.

Desenvolupar eines per a la reflexió i la presa de decisions col·lectives que incloguin als qui no poden o no se’ls deixa opinar (infància, poblacions llunyanes, generacions futures, altres espècies).

Analitzar la tecnologia des del punt de vista ecosocial. Qüestionar la neutralitat de la tècnica. Sospesar tots els seus impactes, incloent-hi els negatius.

Utilitzar tècniques ecosocials.

Conèixer què és el software lliure

Conèixer sistemes operatius i aplicacions de software lliure.

Valorar el software lliure per sobre del privatiu.

Aprofundir en el concepte de llibertat.

Relacionar democràcia, llibertat i software lliure.

Conèixer els impactes dels aparells electrònics.

Comprendre la relació entre capitalisme i consumisme.

Valorar alternatives al consumisme en l’àmbit digital.

Fitxa tècnica «De la Modernitat a la Globalització»

  • Durada: 4 setmanes, aproximadament.
  • Detonant i projecte final: Després de llegir una notícia en la premsa sobre la demanda que una comunitat maputxe ha interposat a l’Estat espanyol, els protagonistes d’aquesta situació d’aprenentatge discuteixen sobre la restitució dels deutes històrics entre territoris i inicien una indagació sobre el colonialisme i el neocolonialisme. Al llarg de la situació d’aprenentatge aniran recopilant informació i finalment celebraran un judici, a la manera del Tribunal Permanent dels Pobles, en el qual posaran a prova tot el coneixement que han anat adquirint sobre l’evolució històrica, econòmica i social de Xile i del poble maputxe.

CE1:Buscar, seleccionar, tractar i organitzar informació sobre temes rellevants del present i del passat, usant críticament fonts històriques i geogràfiques, per a adquirir coneixements, elaborar i expressar continguts en diversos formats.

CE3: Conèixer els principals desafiaments als quals s’han enfrontat diferents societats al llarg del temps, identificant les causes i conseqüències dels canvis produïts i els problemes als quals s’enfronten en l’actualitat, mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca i l’ús de fonts fiables, per a realitzar propostes que contribueixin al desenvolupament sostenible.

CE4: Identificar i analitzar els elements del paisatge i la seva articulació en sistemes complexos naturals, rurals i urbans, així com la seva evolució en el temps, interpretant les causes de les transformacions i valorant el grau d’equilibri existent en els diferents ecosistemes, per a promoure la seva conservació, millora i ús sostenible.

CE6: Comprendre els processos geogràfics, històrics i culturals que han conformat la realitat multicultural en la qual vivim, coneixent i difonent la història i cultura de les minories ètniques presents al nostre país i valorant l’aportació dels moviments en defensa de la igualtat i la inclusió, per a reduir estereotips, evitar qualsevol tipus de discriminació i violència, i reconèixer la riquesa de la diversitat.

Reconèixer el paper dels moviments socials, gràcies a l’organització col·lectiva, en la consecució de millores ecosocials en el passat i en el present

Desenvolupar l’empatia i la compassió a curta i llarga “distància” temporal i espacial i amb altres persones i espècies.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Mostrar que les nostres societats són desiguals des de la perspectiva interseccional (gènere, classe, orientació sexual, identitat, religió, origen, aspecte físic, racialització, etc.) i quines són les causes. Ser conscients que el model de desenvolupament occidental no és generalitzable i està basat en l’espoli de recursos i alteració dels embornals dels ecosistemes, així com en l’empobriment de les persones més vulnerabilitzades.

Mostrar que les relacions jeràrquiques no són les úniques possibles en l’organització social i econòmica macro (escala internacional, estatal, municipal), ni micro (escala familiar, escolar, grups d’iguals).

  • Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals dels principals Estats precolombins.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de pobles igualitaris precolombins i d’alguns contemporanis.

Identificar les principals diferències i similituds entre el període precolonial, el colonialisme i el neocolonialisme a Amèrica.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de l’Amèrica colonitzada (segles XVI i XVII).

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals d’Amèrica Llatina en en els segles XIX al XXI.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la colonització.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la neocolonització.

Valorar que les lluites socials obtenen èxits.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Ficha técnica de «La Modernidad»

Duración: 2-3 semanas.

Momento del curso: Inicio del primer trimestre.

Detonante y proyecto final: El detonante nos permite ver el mundo con la lente de los pares de opuestos (razón-emoción, mente-cuerpo…) característica de la Modernidad. En el proyecto final se vuelve sobre esos pares de opuestos para intentar superarlos en una nueva conceptualización y analizar si esto se está produciendo en el momento actual.

Materias y principales competencias de la LOMLOE trabajadas

Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana.

Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.

Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente.

Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común.

Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible.

Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social.

Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.

Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.

Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.

Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, a partir del reconocimiento fundado de su importancia para regular la vida comunitaria y su aplicación efectiva y justificada en distintos contextos, para promover una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y comprometida con el bien común.

Mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y valorando las emociones y los sentimientos propios y ajenos, para el logro de una actitud empática y cuidadosa con respecto a los demás y a la naturaleza.

Ficha técnica «El Mundo actual»

Duración: Aproximadamente dos meses.

Momento del curso: Tercer trimestre.

Detonante y proyecto final: El detonante persigue aproximarnos a través de juegos al estudio del mundo actual y, más en concreto, a las desigualdades existentes. En el proyecto final, el alumnado pone en práctica los aprendizajes adquiridos en cada asignatura realizando un juego de mesa que refleje cómo es nuestro mundo prestando especial atención a las desigualdades.

Materias y principales competencias de la LOMLOE trabajadas

Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva.

Comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas, valorando críticamente el problema de la escasez de recursos y la necesidad de elegir, así como los principios de interacción social desde el punto de vista económico, para relacionar dichos aspectos con la búsqueda y planificación de los recursos necesarios en el desarrollo de la idea o solución emprendedora que afronte el reto planteado de manera eficiente, equitativa y sostenible.

Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.

Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.

Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales.

Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario.

Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas.

Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico.

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana.

Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.

Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente.

Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común.

Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad.

Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social.

Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.

Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.

Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.

Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.

Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.

Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas.

Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, a partir del reconocimiento fundado de su importancia para regular la vida comunitaria y su aplicación efectiva y justificada en distintos contextos, para promover una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y comprometida con el bien común.

Entender la naturaleza interconectada e inter y ecodependiente de las actividades humanas, mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia, para promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles.

Mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y valorando las emociones y los sentimientos propios y ajenos, para el logro de una actitud empática y cuidadosa con respecto a los demás y a la naturaleza.

Información adicional
Peso 2 kg
Autor/es FUHEM
Editorial FUHEM
Lugar Madrid
Fecha Septiembre, 2023
Páginas
ISBN / ISSN