¡Oferta!

PACK situacions d’aprenentatge 4º ESO

70,00 IVA inc.

Situacions d’aprenentatge per 4º ESO

 • «De la Modernitat a la Globalització» (Historia)
 • «Software lliure» (Atenció educativa, tecnología i valors)
 • «L’evolució» (Biologia)

També disponible en castellà.


Fitxa tècnica L’evolució

 • Durada: 4 setmanes aproximadament.
 • Detonantl: dues amigues estan desdejunant i apareix una abella. Les diferents reaccions de les dues enfront de l’insecte són el fil que trena tota la situació d’aprenentatge i les introdueix en l’estudi de l’evolució.
 • El projecte final consisteix en realitzar accions de defensa de la biodiversitat i de projectar, des de la perspectiva de tot l’estudiat sobre com funciona l’evolució, què succeirà amb les espècies d’abelles a partir d’aquest context de pèrdua de biodiversitat.

CE 4: Utilitzar el raonament i el pensament computacional, analitzant críticament les respostes i solucions i reformulant el procediment, si fos necessari, per a resoldre problemes o donar explicació a processos de la vida quotidiana relacionats amb la biologia i la geologia.

CE5: Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències biològiques i de la Terra, per a promoure i adoptar hàbits que evitin o minimitzin els impactes mediambientals negatius, siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.

CE2: Identificar, localitzar i seleccionar informació, contrastant la seva veracitat, organitzant-la i avaluant-la críticament, per a resoldre preguntes relacionades amb les ciències biològiques i geològiques.

Interioritzar la ecodepèndencia humana. Ser conscients que formem part de l’entramat de la vida.

Venerar la biosfera. Valorar la importància de la biodiversitat i dels ecosistemes. Tenir una visió crítica de la idea que la naturalesa existeix per a ser controlada i explotada pels éssers humans. Transcendir de l’antropocentrisme al ecocentrisme.

Conèixer quines són les bases del funcionament de la vida en la Terra: tancament de cicles, ús de l’energia solar, augment de la diversitat i màxima cooperació.

Reconèixer les taxes actuals d’extinció d’espècies i la degradació d’ecosistemes com un problema urgent a posar fre i saber com fer-lo.

Conèixer els elements bàsics de les teories evolutives de Lamarck, Darwin i Margulis.

Valorar les aportacions de dones a la ciència.

Valorar les influències bidireccionals entre la ciència i la societat.

Valorar les implicacions per a l’evolució d’analitzar-la des del conjunt dels ecosistemes i no des de les espècies.

Valorar les implicacions per a la societat d’analitzar el conjunt dels ecosistemes com si funcionessin com un tot.

Conèixer el neodarwinisme.

Conèixer el paper de la coevolució, el mutualisme i la simbiosi en l’evolució

Valorar el mutualisme i la simbiosi com a elements determinants de l’evolució.

Valorar la importància de la biodiversitat.

Concebre a l’ésser humà com ecodependient.

Identificar els elements que estan produint una pèrdua de biodiversitat.

Conèixer diferents estratègies de preservació de la biodiversitat.

Valorar la idoneïtat de diferents estratègies contra la pèrdua de biodiversitat.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Fitxa tècnica «Software lliure»

 • Durada: 4 setmanes aproximadament.
 • Detonant i projecte final: el detonant introdueix qüestions centrals com què és la tecnologia, si és neutral o quins impactes genera, per a, a continuació aterrar en el software lliure. Tota la situació d’aprenentatge consistirà a analitzar elements bàsics com la llibertat, la democràcia o la sostenibilitat des del prisma del software. El projecte final proposa elaborar una campanya de promoció del software lliure amb tot l’après.

CE2. Actuar i interactuar d’acord amb normes i valors cívics i ètics, a partir del reconeixement fundat de la seva importància per a regular la vida comunitària i la seva aplicació efectiva i justificada en diferents contextos, per a promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i compromesa amb el bé comú

CE3. Entendre la naturalesa interconnectada i inter i ecodependient de les activitats humanes, mitjançant la identificació i anàlisi de problemes ecosocials de rellevància, per a promoure hàbits i actituds èticament compromesos amb l’assoliment de formes de vida sostenibles.

CE2. Aplicar de forma apropiada i segura diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, utilitzant procediments i recursos tecnològics i analitzant el cicle de vida de productes, per a fabricar solucions tecnològiques accesibles i sostenibles que donin resposta a necessitats plantejades.

CE6. Analitzar processos tecnològics, tenint-ne en compte l’impacte en la societat i l’entorn i aplicant-hi criteris de sostenibilitat i accessibilitat, per a fer un ús ètic i ecosocialment responsable de la tecnologia.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Conèixer satisfactors sostenibles, resilients i justos enfocats cap a la cura de la naturalesa, els éssers vius i de totes les persones. Valorar models col·lectius i cooperatius. Valorar la necessitat de promoure una cultura de suficiència i repartiment, de viure bé amb poc.

Desenvolupar eines per a la reflexió i la presa de decisions col·lectives que incloguin als qui no poden o no se’ls deixa opinar (infància, poblacions llunyanes, generacions futures, altres espècies).

Analitzar la tecnologia des del punt de vista ecosocial. Qüestionar la neutralitat de la tècnica. Sospesar tots els seus impactes, incloent-hi els negatius.

Utilitzar tècniques ecosocials.

Conèixer què és el software lliure

Conèixer sistemes operatius i aplicacions de software lliure.

Valorar el software lliure per sobre del privatiu.

Aprofundir en el concepte de llibertat.

Relacionar democràcia, llibertat i software lliure.

Conèixer els impactes dels aparells electrònics.

Comprendre la relació entre capitalisme i consumisme.

Valorar alternatives al consumisme en l’àmbit digital.

Fitxa tècnica «De la Modernitat a la Globalització»

 • Durada: 4 setmanes, aproximadament.
 • Detonant i projecte final: Després de llegir una notícia en la premsa sobre la demanda que una comunitat maputxe ha interposat a l’Estat espanyol, els protagonistes d’aquesta situació d’aprenentatge discuteixen sobre la restitució dels deutes històrics entre territoris i inicien una indagació sobre el colonialisme i el neocolonialisme. Al llarg de la situació d’aprenentatge aniran recopilant informació i finalment celebraran un judici, a la manera del Tribunal Permanent dels Pobles, en el qual posaran a prova tot el coneixement que han anat adquirint sobre l’evolució històrica, econòmica i social de Xile i del poble maputxe.

CE1:Buscar, seleccionar, tractar i organitzar informació sobre temes rellevants del present i del passat, usant críticament fonts històriques i geogràfiques, per a adquirir coneixements, elaborar i expressar continguts en diversos formats.

CE3: Conèixer els principals desafiaments als quals s’han enfrontat diferents societats al llarg del temps, identificant les causes i conseqüències dels canvis produïts i els problemes als quals s’enfronten en l’actualitat, mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca i l’ús de fonts fiables, per a realitzar propostes que contribueixin al desenvolupament sostenible.

CE4: Identificar i analitzar els elements del paisatge i la seva articulació en sistemes complexos naturals, rurals i urbans, així com la seva evolució en el temps, interpretant les causes de les transformacions i valorant el grau d’equilibri existent en els diferents ecosistemes, per a promoure la seva conservació, millora i ús sostenible.

CE6: Comprendre els processos geogràfics, històrics i culturals que han conformat la realitat multicultural en la qual vivim, coneixent i difonent la història i cultura de les minories ètniques presents al nostre país i valorant l’aportació dels moviments en defensa de la igualtat i la inclusió, per a reduir estereotips, evitar qualsevol tipus de discriminació i violència, i reconèixer la riquesa de la diversitat.

Reconèixer el paper dels moviments socials, gràcies a l’organització col·lectiva, en la consecució de millores ecosocials en el passat i en el present

Desenvolupar l’empatia i la compassió a curta i llarga “distància” temporal i espacial i amb altres persones i espècies.

Desenvolupar el pensament holístic i crític.

Mostrar que les nostres societats són desiguals des de la perspectiva interseccional (gènere, classe, orientació sexual, identitat, religió, origen, aspecte físic, racialització, etc.) i quines són les causes. Ser conscients que el model de desenvolupament occidental no és generalitzable i està basat en l’espoli de recursos i alteració dels embornals dels ecosistemes, així com en l’empobriment de les persones més vulnerabilitzades.

Mostrar que les relacions jeràrquiques no són les úniques possibles en l’organització social i econòmica macro (escala internacional, estatal, municipal), ni micro (escala familiar, escolar, grups d’iguals).

 • Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals dels principals Estats precolombins.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de pobles igualitaris precolombins i d’alguns contemporanis.

Identificar les principals diferències i similituds entre el període precolonial, el colonialisme i el neocolonialisme a Amèrica.

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals de l’Amèrica colonitzada (segles XVI i XVII).

Conèixer els trets polítics, econòmics i culturals d’Amèrica Llatina en en els segles XIX al XXI.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la colonització.

Valorar les repercussions socials i ambientals de la neocolonització.

Valorar que les lluites socials obtenen èxits.

Trobar, seleccionar i processar informació rellevant per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Avaluar críticament informació per a resoldre preguntes relacionades amb la biologia.

Información adicional
Peso 0,6 kg
Autor/es FUHEM
Editorial FUHEM
Lugar Madrid
Fecha Septiembre, 2023
Páginas
ISBN / ISSN